Website Gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt

 

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze site gebruikt

Wat staat er in deze voorwaarden?

Deze voorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn op het gebruik van onze website www.Domino-Printing.com (onze site).

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen  

www.Domino-Printing.com is een site die beheerd wordt door Domino Printing Sciences plc (hierna te noemen ”Wij”). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer  01363137 en wij zijn gevestigd op Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge, CB23 8TU. Ons belangrijkste handelsadres is hetzelfde als ons vestigingsadres. Ons BTW-nummer is GB 388703022.

Neem contact met ons op via e-mail info@dominobenelux.com of bel onze klantenservice NL +31 30 636 33 33 en BE +32 3 425 79 20.

Door onze site te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden  

Door het gebruik van onze site bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u zich daaraan zult houden.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dient u onze site niet te gebruiken. Wij raden u aan om een kopie van deze voorwaarden te printen voor toekomstig gebruik.

Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn  

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

 • Ons privacybeleid, en kennisgeving voor dataverzameling, bevatten de voorwaarden waarop wij persoonsgegevens verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door van onze site gebruik te maken, geeft u toestemming voor bepaalde verwerkingen en garandeert u dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn. U kunt uw marketingvoorkeuren op ieder tijdstip wijzigen door naar het voorkeurscentrum te gaan.
 • Ons cookiebeleid, bevat informatie over de cookies op onze site.

Indien u goederen van onze site koopt zijn onze standaard leveringsvoorwaarden van toepassing op de verkopen.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden en onze site

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens wanneer u onze site wilt gebruiken, bekijk dan deze voorwaarden eerst om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om veranderingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

Wij kunnen onze site opschorten of intrekken  

Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of content op onze site, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze site, geheel of gedeeltelijk, opschorten of intrekken wegens zakelijke en operationele redenen. Wij zullen proberen u redelijke tijd vooraf in kennis te stellen van een opschorting of intrekking.

U bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding van deze gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden op de hoogte zijn en dat zij deze zullen naleven.

U dient uw accountgegevens veilig te houden 

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of enige andere informatie kiest of deze heeft toegewezen gekregen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet bekendmaken aan derden.

Wij hebben op ieder tijdstip het recht om iedere gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onbruikbaar te maken, ongeacht of u deze zelf heeft gekozen of dat deze u is toegewezen, indien naar onze redelijke mening u niet voldaan heeft aan een of meerdere van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf op de hoogte is van uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, dient u ons onmiddellijk hierover te informeren [ info@dominobenelux.com].

Hoe u materiaal op onze site kunt gebruiken 

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en van al het materiaal dat op onze site is gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd auteursrechtelijk beschermd door wetten en verdragen. Al deze rechten worden voorbehouden.

U kunt één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina op onze site voor persoonlijk gebruik en u kunt aandacht van anderen in uw organisatie vestigen op content die op onze site is geplaatst.

Het is niet toegestaan om op enige wijze de papieren of digitale kopieën van het materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload te wijzigen en het is niet toegestaan om afbeeldingen, foto’s, beeld- of geluidsfragmenten of enig grafisch materiaal te gebruiken zonder de begeleidende tekst.

Onze status (en die van andere afzonderlijk genoemde medewerkers) als auteur van content geplaatst op onze website dient altijd te worden erkend.

U mag geen gebruik maken van enig onderdeel van de content op onze site voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.

Wanneer u bij het afdrukken, kopiëren of downloaden van enig onderdeel van onze site inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, komt uw recht op het gebruik van onze site onmiddellijk te vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Vertrouw niet op informatie op deze site   

De content op onze site is alleen bedoeld als algemene informatie.

Alle prestatiegerelateerde cijfers/claims zijn verkregen onder specifieke omstandigheden en mogen alleen gerepliceerd worden onder vergelijkbare omstandigheden. Afbeeldingen en/of video’s op de website kunnen optionele extra’s of upgrades bevatten. De afdrukkwaliteit kan variëren afhankelijk van de verbruiksmaterialen, printer, substraten en andere factoren. Fouten en storingstijd voor productielijnen kunnen onvermijdelijk zijn.

Neem voor specifieke productinformatie contact op met uw Domino verkoopadviseur. Informatie op onze website is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u actie onderneemt of juist hiervan afziet (met inbegrip van aankoopbeslissingen) op basis van de content op onze site.

Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken geven we geen garanties, waarborgen of verklaringen, expliciet of impliciet, dat de content op onze site juist, volledig of actueel is.

Domino Printing Sciences plc of bedrijven van de Domino-groep zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig vertrouwen dat u stelt in informatie op deze website met betrekking tot de geschiktheid van een product voor uw specifieke toepassing. De informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de video’s, afbeeldingen of prestatiegerelateerde claims maken geen deel uit van de voorwaarden die gelden tussen u en Domino.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waar wij links naartoe plaatsen  

In die gevallen waarin onze site links bevat naar andere sites en door derden verstrekte bronnen, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links moeten niet worden opgevat als goedkeuring onzerzijds van deze gelinkte websites of van informatie die u daar kunt verkrijgen. Wij hebben geen controle over de content van deze sites of deze bronnen.

Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade door u geleden  

Ongeacht of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit en beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of letselschade veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze medewerkers, gemachtigden of onderaannemers en voor fraude of bedrieglijke voorstelling.
 • Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van levering van producten aan u, hetgeen wordt vermeld in onze standaard leveringsvoorwaarden.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

 • Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of content daarop.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit, of in verband met:
  • gebruik van, of het buiten gebruik zijn van, onze site; of
  • gebruik van, of vertrouwen op, content weergegeven op onze site.
  • Wij zijn met name niet aansprakelijk voor:
   • derving van winst, omzet, klandizie of inkomsten;
   • bedrijfsstagnatie;
   • gemiste verwachte besparingen;
   • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
   • enige indirecte of gevolgschade of verlies.

Verboden gebruik  

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag geen gebruik maken van onze site:

 • Op een wijze die inbreuk maakt op toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving.
 • Op een onwettige of frauduleuze wijze of met een onwettig of frauduleus doel of effect.
 • Met als doel op enige wijze schade toe te brengen of te willen brengen aan minderjarigen.
 • Voor het bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze normen met content standards.
 • Voor het verzenden of het bewerkstelligen van de verzending van ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige vorm van soortgelijke werving (spam).
 • Voor het bewust verzenden van gegevens, het verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s bevat of vergelijkbare computercodes ontworpen om het functioneren van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden;

U gaat er ook mee akkoord:

 • om geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of opnieuw te verkopen in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de website.
 • Geen toegang te verkrijgen zonder machtiging en het volgende niet te bemoeilijken, te beschadigen of te verstoren:
  • enig onderdeel van onze site;
  • apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
  • software die wordt gebruikt voor het aanbieden van onze site; of
  • apparatuur of netwerken of software in eigendom van, of gebruikt door, een derde partij.

betrekking tot content 

Deze normen voor content zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdrage) en aan de interactieve diensten die daarmee zijn verbonden.

De normen voor content dienen zowel naar de geest als naar de letter te worden nageleefd. De normen zijn van toepassing op elk onderdeel van een bijdrage maar ook op het geheel.

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of een bijdrage de normen voor content schendt.

Een bijdrage moet:

 • nauwkeurig zijn (indien er feiten vermeld worden).
 • Oprecht zijn (indien meningen worden gegeven).
 • Voldoen aan de wet die van toepassing is in Engeland en Wales en in ieder land van waaruit het gepost is.

Een bijdrage mag niet:

 • lasterlijk zijn ten opzichte van personen.
 • Obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend zijn.
 • Seksueel expliciet materiaal promoten.
 • Geweld bevorderen.
 • Discriminatie bevorderen gebaseerd op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
 • Een auteursrecht, databankenrecht of handelsmerk van derden schenden.
 • Waarschijnlijk iemand bedriegen.
 • Een wettelijke plicht schenden jegens een derde partij, zoals een contractuele plicht of een geheimhoudingsplicht.
 • Illegale activiteiten bevorderen.
 • De rechtbank beledigen.
 • Dreigend zijn, inbreuk plegen op de privacy van iemand anders of deze schenden, ergernis, overlast of onnodig angst veroorzaken.
 • Waarschijnlijk een andere persoon lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren.
 • Zich uitgeven voor enige persoon of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of connectie met een persoon.
 • De indruk wekken dat de bijdrage afkomstig is van Domino Printing Sciences plc of een groepsmaatschappij waar dit niet het geval is.
 • Bepleiten, promoten of een partij aanzetten tot, het plegen, of ondersteunen bij het plegen, van een onwettige of criminele handling zoals (bij wijze van voorbeeld) auteursrechtinbreuk of computermisbruik.
 • Een verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of waarvan u redelijke gronden hebt om aan te nemen dat, leden van het publiek aan wie de verklaring gericht is of wordt, waarschijnlijk zullen worden opgevat als een directe of indirecte aanmoediging of andere uitlokking van het uitvoeren, voorbereiden of aanzetten tot terreurdaden.
 • Advertenties bevatten of diensten of web links naar andere sites promoten.

Schending van normen voor content 

Wanneer wij van mening zijn dat de normen voor content zijn geschonden kunnen we de maatregelen nemen die wij gepast achten.

Het niet naleven van de normen voor content vormt een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden op grond waarvan u onze site mag gebruiken en dit kan ertoe leiden dat wij een of meerdere van de volgende maatregelen zullen nemen:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van iedere bijdrage die door u is geüpload naar onze site.
 • Wij kunnen u een waarschuwing geven.
 • Juridische procedures tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadevergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de schending.
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsinstanties waarvan wij redelijkerwijs vinden dat dit noodzakelijk is of zoals vereist door de wet.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle maatregelen die wij eventueel nemen naar aanleiding van de schendingen van dit beleid voor acceptabel gebruik. De maatregelen die wij nemen zijn niet beperkt tot die hierboven beschreven en wij kunnen iedere maatregel nemen die wij redelijk gepast achten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag geen virussen verspreiden

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of geen bugs of virussen bevat.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze site. U dient uw eigen virusbeveiligingssoftware te gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze site door het opzettelijk verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal. U mag geen pogingen ondernemen onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of andere servers, computers of databanken die met onze site verbonden zijn. U mag geen DoS- of DDoS-aanval (Denial-of-Service of Distributed-Denial of-Service) op onze site uitvoeren. Door deze bepaling te overtreden zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Engelse Computer Misbruik Wet [Computer Misuse Act 1990]. Wij zullen dergelijke overtredingen melden bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending komt uw recht om van onze site gebruik te maken onmiddellijk te vervallen.

Regels over links naar onze site 

U kunt naar onze startpagina linken, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale wijze en geen schade berokkent aan onze reputatie of hiervan geen misbruik maakt.

U mag de link niet zodanig opzetten dat de schijn wordt gewekt dat wij ergens mee verbonden zijn, iets goedkeuren of iets onderschrijven indien dit niet het geval is.

U mag geen link plaatsen naar onze site vanaf een website die niet uw eigendom is.

Onze website mag niet geframed worden op een andere site en u mag ook geen link opnemen naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor het plaatsen van links zonder nadere aankondiging in te trekken.

De website waarop u links plaatst dient in alle opzichten te voldoen aan de normen voor content die in dit beleid staan vermeld.

Indien u een link wilt plaatsen of gebruik wilt maken van andere content op onze site dan de hierboven vermelde content, neem dan contact op met [info@dominobenelux.com].

Welke wetgeving is van toepassing op eventuele geschillen?  

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming hiervan worden beheerst door Engels recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales uitsluitend bevoegd zijn behalve indien u inwoner van Noord-Ierland bent dan mag u ook gerechtelijke stappen ondernemen in Noord-Ierland en indien u inwoner bent van Schotland dan mag u ook gerechtelijke stappen ondernemen in Schotland.

Indien u een bedrijf bent, worden deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming hiervan (en alle niet-contractuele geschillen of claims) beheerst door Engels recht. Wij zijn het beiden eens over de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Onze handelsmerken zijn geregistreerd  

 “Domino” en Domino Logo Trademark zijn geregistreerde handelsmerken van Domino Printing Sciences plc. Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze toestemming, tenzij deze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan op grond van dit beleid.