พิมพ์โค้ดได้อย่างถูกต้องภายใต้สภาวะการผลิตที่ซับซ้อน

quickDesign-diagram

ซอฟต์แวร์ควบคุมการพิมพ์และการออกแบบฉลากอัตโนมัติของโดมิโน่ จะช่วยให้คุณออกแบบฉลากและส่งผ่านไปยังการพิมพ์ในทุกระดับการผลิต ทั้งบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น จนถึงระดับพาเลท

QuickDesign Automation Modules จะช่วยผสานรวมเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบ MES และ ERP ของทางโรงงานและอุปกรณ์เครื่องจักร OEM โดยใช้ Protocol มาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิ Weihenstephan Standards (WS) ทำให้สามารถติดตั้งแบบพร้อมใช้ Plug and Play และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับประสิทธิภาพการผลิต (OEE) ของเครื่องจักรโดยรวม

ซึ่งหมายถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์ และใช้เวลาในการเปลี่ยนเครื่องที่เร็วขึ้น และลดโอกาสการถูกการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Recall) และการแก้ไขงาน (Rework) ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมาก