Waar gaat dit beleid over?

Als bedrijf dat in vele landen actief is, moet Domino zich houden aan de wetgeving van elk land waarin we zaken doen. De werknemers van Domino zullen al deze wetten naleven en altijd eerlijk, rechtvaardig en integer handelen.

De meeste ethische vragen kunnen worden beantwoord door de tijd te nemen om na te denken over de vraag of we eerlijk en oprecht handelen ten opzichte van klanten, leveranciers, collega's en het algemene publiek.

Wat zijn onze verplichtingen?

Wij hebben de verantwoordelijkheid om ethisch om te gaan met onze klanten en leveranciers, werknemers en het algemene publiek. Het is niet voldoende om alleen maar onethisch gedrag te vermijden; we zullen de mensen waarmee we tijdens onze werkzaamheden in contact komen altijd eerlijk, gelijk, respectvol en integer behandelen.

Omkoping en corruptie

Het ontvangen van geschenken, gastvrijheid en financiële prikkels

Alle zakelijke beslissingen worden onpartijdig en eerlijk genomen, en niet op basis van aangeboden geschenken, giften of gastvrijheid. Noch Domino, noch diens werknemers zullen gunsten, geschenken, gastvrijheid, leningen (of andere financiële prikkels) of andere voordelen (waaronder diensten, kortingen en materiële goederen) vragen of ontvangen van een leverancier, klant of concurrent die hun oordeel beïnvloeden.

Het geven van geschenken, gastvrijheid en financiële prikkels

Noch Domino, noch diens werknemers zullen geschenken en/of gastvrijheid gebruiken met de bedoeling iemand over te halen om ongepast te handelen of om een openbare ambtenaar te beïnvloeden bij de uitvoering van zijn of haar taken.

De enige betalingen die Domino aan derden doet, zijn voor goederen en diensten die naar behoren aan Domino worden geleverd, of voor legitieme liefdadigheidsdonaties. Domino zal geen enkele betaling doen (direct of indirect) om handel veilig te stellen of te behouden, of voor enig ander doel, aan een overheidsfunctionaris of aan het personeel van een klant, leverancier of concurrent.

Faciliterende betalingen en smeergeld

Domino doet niet aan faciliterende betalingen of "smeergeld" van welke aard dan ook, en zal dit ook niet accepteren.

Donaties

Domino levert geen bijdragen aan politieke partijen. Wij doen alleen aan liefdadigheidsdonaties die volgens de lokale wetten en praktijken legaal en ethisch zijn.

Ethisch en respectabel zaken doen

Marketingpraktijken

Domino zal voldoen aan alle toepasselijke normen voor reclame en zal niet gebruikmaken van marketing die misleidend of onnauwkeurig is. De reclame zal altijd behoorlijk zijn. Alle beweringen in advertenties zullen volledig worden ondersteund met de nodige bewijzen.

Mededingingsrecht

Domino zal alle mededingings- en handelswetten naleven. Alle Domino-klanten zullen eerlijk en onpartijdig worden behandeld. Er zullen geen preferentiële handelsvoorwaarden of speciale behandelingen worden verleend aan klanten. Domino verbiedt overleg of andere afspraken met concurrenten over prijzen, klanten of gebieden.

Milieubescherming

Domino is van mening dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Geen enkele persoon die in dienst is van Domino zal willens en wetens een illegale chemische stof of andere substantie kopen voor gebruik bij Domino, of deze afvoeren, anders dan wettelijk toegestaan.

Verslaggevingspraktijken en financiële informatie

Domino zal alle noodzakelijke informatie, inclusief de boekhouding, snel, nauwkeurig en volledig registreren en rapporteren. Alle gegevens worden indien nodig bewaard.

Alle rekeningen en registraties moeten in overeenstemming zijn met de aanvaarde boekhoudprincipes en met alle toepasselijke wetten en regels.

Productdetectie

Strikte productintegriteit is noodzakelijk voor Domino om zijn kwaliteitsdoelstellingen te bereiken en zijn reputatie voor kwaliteitsproducten te behouden. Domino zal nooit opzettelijk gebrekkig werk of materiaal verbergen, gegevens vervalsen of valse certificeringen of beweringen doen met betrekking tot zijn producten.

Gezondheid en veiligheid

Verantwoordelijkheden tegenover werknemers

Domino is van mening dat al haar werknemers een veilige werkplek en gelijke kansen op promotie en bevordering moeten hebben. Domino zal alle gezondheids-, veiligheids- en andere soortgelijke wetten en voorschriften naleven. Domino zet zich in voor het behoud van veilige werkomstandigheden in al zijn faciliteiten.

Alle Domino-werknemers zullen een werkomgeving hebben die vrij is van pesterijen en discriminatie. Domino tolereert geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie. In het bijzonder zal Domino niet:

  • iemand onrechtmatig discrimineren op grond van bijvoorbeeld ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, zwangerschap, politieke gezindheid, vakbondslidmaatschap, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische achtergrond, godsdienst of handicap; of
  • de waardigheid van een persoon schenden door zich bezig te houden met intimidatie of misbruik (op welke grond en in welke vorm dan ook), lijfstraffen, geestelijke of lichamelijke dwang, of de dreiging van een dergelijke behandeling.

Mensenrechten en ethische handel

Domino zet zich als bedrijf en als werkgever in voor mensenrechten en ethische handel.

Domino zal alle lokale wet- en regelgeving, instructies van bevoegde autoriteiten of passende lokale industriepraktijken naleven met betrekking tot arbeidsomstandigheden, met inbegrip van werktijden, lonen en uitkeringen (met inbegrip van minimumlonen) en overuren.

Domino hanteert geen illegale arbeidspraktijken en duldt deze ook niet; het gaat hierbij in het bijzonder om:

  • bewust personen onder de 16 jaar in dienst hebben;
  • gebruikmaken van dwangarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid;
  • eisen dat iemand een door de overheid verstrekte identificatie, paspoort of werkvergunning aan Domino overhandigt als voorwaarde voor tewerkstelling (met uitzondering van tijdelijke overhandiging voor identificatiebevestiging of overheidsformaliteiten);
  • het bewust in dienst nemen van personen die jonger zijn dan de leeftijd voor het voltooien van de leerplicht in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Robert Pulford

CEO, Domino Printing Sciences plc

Updated:  17 June 2020