Vad omfattar policyn?

Eftersom vår verksamhet är spridd över flera länder måste Domino följa lagarna i varje land vi är verksamma i. Dominos medarbetare ska följa alla dessa lagar och alltid agera hederligt, rättvist och med integritet.

De flesta etiska frågor kan lösas genom att ta sig tid till att fundera på om vi agerar rättvist och ärligt mot kunder, leverantör, medarbetare och allmänheten.

Vilka är våra skyldigheter?

Vi har ett ansvar att uppträda etiskt mot kunder och leverantörer, medarbetare och allmänheten. Det räcker inte att undvika oetiskt beteende. Vi måste alltid behandla människor vi har kontakt med genom verksamheten hederligt, jämlikt, respektfullt och med integritet.

Mutor och korruption

Ta emot gåvor, gästfrihet och finansiella incitament

Varje affärsbeslut måste fattas opartiskt och rättvist och får inte baseras på erbjudanden om gåvor, ersättning eller gästfrihet. Varken Domino eller dess medarbetare ber om eller tar emot gåvor, tjänster, gästfrihet, lån (eller andra finansiella incitament) från leverantörer, kunder eller konkurrenter, som kan påverka deras omdöme.

Ge gåvor, gästfrihet och finansiella incitament

Varken Domino eller dess medarbetare använder gåvor och/eller gästfrihet med syftet att övertala någon att bete sig otillbörligt eller för att påverka en tjänsteman i utförandet av sina plikter.

De enda betalningar Domino gör till tredje part är för varor och tjänster som tillhandahålls korrekt till Domino, eller till legitima välgörenhetsorganisationer. Domino betalar inte (direkt eller indirekt) för att säkra eller behålla affärer, eller för något annat ändamål till regeringsanställda, kunders personal, leverantörer eller konkurrenter.

Smörjpengar och provisioner

Domino ger inte och tar inte emot smörjpengar eller provisioner i någon form.

Donationer

Domino ger inte bidrag till politiska partier. Vi ger endast välgörenhetsdonationer som är lagliga och etiska enligt lokala lagar och bestämmelser.

Etiska och respektabla affärsmetoder

Marknadsföringsmetoder

Domino följer alltid gällande reklamstandarder och använder inte marknadsföring som är missvisande eller felaktig. Reklam ska alltid vara i god smak. Alla anspråk som görs i reklam ska ha fullt stöd av nödvändiga bevis.

Konkurrenslag

Domino följer alla konkurrens- och handelslagar. Alla Dominos kunder behandlas rättvist och opartiskt och inga förmånliga handelsvillkor eller annan behandling ges till någon kund i strid mot någon lag. Domino förbjuder konsultationer och andra åtaganden med konkurrenter gällande priser, kunder och försäljningsdistrikt.

Miljöskydd

Domino anser att alla har en skyldighet att skydda miljön och människors hälsa. Ingen av Dominos medarbetare köper eller kasserar kemiska eller andra substanser som är olagliga.

Rapportering och finansiell information

Domino registrerar och rapporterar all nödvändig information som exempelvis räkenskaper omgående, korrekt och i ett fullständigt format. Alla uppgifter sparas enligt behov.

Räkenskaper och bokföring följer godkända bokföringsprinciper samt gällande lagar och förordningar.

Produktintegritet

Strikt produktintegritet är nödvändig för att Domino ska uppnå sina kvalitetsmål och upprätthålla sitt rykte som leverantör av kvalitetsprodukter. Domino kommer aldrig att med avsikt dölja bristfälligt arbete, material, förfalska uppgifter, göra falska intyg eller anspråk gällande sina produkter.

Hälsa och säkerhet

Ansvar mot medarbetare

Domino anser att alla medarbetare ska ha en säker arbetsplats och samma möjligheter till befordring och utveckling. Domino följer alla hälso- och säkerhetslagar samt andra liknade lagar och förordningar. Domino arbetar för att upprätthålla säkra arbetsförhållanden på alla sina anläggningar.

Alla Dominos medarbetare ska ha en arbetsmiljö fri från trakasserier och diskriminering. Domino tillåter inte diskriminering och trakasserier. Domino kommer framförallt inte att:

  • diskriminera någon utifrån exempelvis ras, kön, ålder, sexuell läggning, graviditet, politisk tillhörighet, fackföreningsmedlemskap, civilstånd, nationalitet, etnisk bakgrund, religion eller funktionshinder.
  • kränka någon persons heder genom trakasseri eller övergrepp (på några grunder eller i någon form), fysisk bestraffning, psykiskt eller fysiskt tvång eller hotet om någon sådan behandling.

Mänskliga rättigheter och etisk handel

Domino tar ställning för mänskliga rättigheter och etisk handel inom sina affärsaktiviteter och anställningsmetoder.

Domino följer alla lokala lagar och förordningar, instruktioner från behöriga myndigheter eller lämpliga lokala branschstandarder vad gäller arbetsvillkor som arbetstimmar, löner, förmåner (inklusive minimilön) och övertid.

Domino tillåter inte och använder sig inte av olaglig arbetskraft. I synnerhet:

  • anställer vi inte medvetet personer under 16 år.
  • använder vi inte tvångsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete.
  • kräver vi att enskilda personer tillhandahåller en statlig identitetshandling, pass eller arbetstillstånd till Domino som ett villkor för anställning (undantaget tillfällig överlåtelse för bekräftelse av identitet eller myndighetsformaliteter).
  • anställer vi inte personer som är för unga för att ha slutfört obligatorisk skolgång enligt lokala lagar.

Robert Pulford

VD, Domino Printing Sciences plc

Uppdaterad: 17 June 2020